Molges Biler / Kontakt / Personlivspolitik

Kunder og leverandører ved Molges Biler

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Molges Biler er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Molges Biler
Prags Boulevard 92-94
2300 København S
Tlf.: 32584200
CVR: 20816694
Mail: salg@molgesbiler.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

For at have en opdateret kundedatabase

Muligheden for at fremsende fakturaer og kontoudtog

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke.

Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykke.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Identifikationsoplysninger (navn, adresse, tlf.nr)

Mailadresse

Faktureringshistorik

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)

Ingen

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: databehandlere

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere udenfor EU og EØS.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor længe vi har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende behandlingsforløb, dels i forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontakt oplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. punkt 2 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse

rettigheder skal du kontakte os (se punkt 1)

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse modbehandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

9. Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde yderligere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

Nyhed
BMW

BMW 118i

Cabriolet
BMW 118i Cabriolet